Przejdź do treści

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Regulamin Konkursu

REGULAMIN KONKURSU “#podarujJedwabnąApaszkę’’

(dalej jako „Konkurs”)

 • 1. Postanowienia ogólne.
 1. Organizatorem Konkursu jest Alicja Kido z siedzibą w Warszawie (02-784), Eugeniusza Romera 10/71, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, NIP 9512510298, REGON 387488467, zwana dalej „Organizatorem” 
 2. Konkurs prowadzony jest w celu promocji marki Furora.
 3. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
 4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 5. Konkurs zostanie przeprowadzony przy użyciu serwisu Instagram oraz Facebook na oficjalnym profilu Furora Store znajdującym się pod adresem https://www.instagram.com/furora.store/ oraz https://www.facebook.com/FuroraStore/ (dalej jako “Profil”).
 6. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 7. Regulamin Konkursu jest dostępny w utrwalonej formie na tej stronie.
 8. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez serwis społecznościowy Facebook ani Instagram.
 • 2. Uczestnictwo w Konkursie.
 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.
 2. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która posiada swój profil w serwisie Instagram lub Facebook (dalej jako “Uczestnik”).
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby działające na zlecenie Organizatora w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, a także najbliżsi członkowie rodziny wszystkich wymienionych wcześniej osób, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, powinowaci, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.
 4. Uczestnik biorąc udział w Konkursie, oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.
 • 3 Nadzór nad prawidłowością Konkursu

Organizator przed rozpoczęciem Konkursu powoła Komisję Konkursową, w dalszej części Regulaminu zwaną „Komisją”. W skład Komisji wejdą przedstawiciele Organizatora. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyłonienie laureata Konkursu. Komisja Konkursowa będzie w szczególności odpowiedzialna za:

 1. Zapewnienie uczestnictwa w Konkursie wszystkim prawidłowo zgłoszonym Uczestnikom;
 2. Zabezpieczenie zgodności wyboru laureatów z postanowieniami Regulaminu i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności;
 3. Sprawdzenie posiadanych uprawnień do odbioru nagród przez laureatów;
 4. Rozpatrywanie ewentualnych reklamacji związanych z uczestnictwem i przebiegiem Konkursu.
 • 4. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.
 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie trwania Konkursu tj. od 24.08.2023 r. do 30.08.2023 r. do godz. 23:59  wykonać zadanie konkursowe.
 2. Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu kreatywnej odpowiedzi na pytanie “Czemu to akurat Ty powinnaś wygrać jedwabną apaszkę”. Jeżeli chcesz wygrać apaszkę dla bliskiej osoby oznacz ją w odpowiedzi konkursowej. Dodatkowo, Uczestnik Konkursu powinien udostępnić post konkursowy bądź inny post Furora Store w swojej relacji na swoim profilu Instagram lub/i Facebook. Zalecane, lecz nie obowiązkowe jest, aby Uczestnik Konkursu obserwował Profil Organizatora (Instagram lub/i Facebook). Wykonanie zadania zgodnie z powyższym opisem w dalszej części Regulaminu, zwane jest „Zgłoszeniem” do Konkursu.
 3. Zgłoszenie do Konkursu nie może zawierać treści niecenzuralnych, obraźliwych, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich, jak również nie może opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.
 4. Uczestnik przesyłając Zgłoszenie do Konkursu udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, 10 letniej licencji na dowolne wykorzystanie opublikowanego materiału, w szczególności w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.
 5. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać jedno Zgłoszenie do Konkursu.
 6. Poprzez Zgłoszenie do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie Uczestnik Konkursu oświadcza, że Zgłoszenie konkursowe nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych praw osób trzecich.
 • 5. Zasady wyłaniania Laureatów.
 1. Laureat Konkursu zostanie wyłoniony przez Komisję tylko spośród Uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 4 niniejszego Regulaminu.
 2. Spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń do Konkursu Komisja wyłoni tylko jedno, zdaniem Komisji najlepsze, najciekawsze i najbardziej kreatywne Zgłoszenie, a jego autorowi, zwanym w dalszej części Regulaminu „Laureatem”  oraz osobie oznaczonej w komentarzu Laureata przyzna nagrodę określoną w § 6 ust. 1a.
 3. Do dnia 31.08.2023 r. na Profilach Organizator ogłosi wyniki Konkursu. Laureat Konkursu powiadomiony zostanie o wygranej poprzez informację w komentarzu do Zgłoszenia z prośbą o przesłanie potwierdzenia przyjęcia nagrody wraz z dostarczeniem następujących danych: imię, nazwisko, pełny adres zamieszkania, numer telefonu komórkowego, adres e-mail na adres e-mail Organizatora: furora.store@gmail.com.
 4. Wraz z danymi, o których mowa w ust 3 powyżej Laureat i oznaczona przez niego osoba zobowiązani będzie do przesłania na w/w adres e-mail Organizatora oświadczenia o treści: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Alicja Kido w zakresie imię, nazwisko, pełny adres zamieszkania, numer telefonu komórkowego, adres
  e-mail celem uczestnictwa w Konkursie i przesłania mi nagrody w konkursie #podarujJedwabnąApaszkę".
 5. W przypadku niedostarczenia wszystkich w/w danych przez danego Laureata i oznaczoną osobę oraz przedmiotowego oświadczenia w terminie 3 dni od dnia poinformowania o wygranej, osoby taka zostaną wykluczone z Konkursu a ich prawo do nagrody wygasa. W takiej sytuacji Komisja wybierze kolejną osobę, która spełnia wszystkie wymogi stawiane w niniejszym Regulaminie.
 • 6. Nagrody.
 1. W ramach Konkursu przewidziana jest nagroda: jedna jedwabna apaszka Sylvie
 2. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego), ani możliwość przeniesienia prawa do nagrody na osobę trzecią.
 • 7. Zmiana regulaminu Konkursu

Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie dotychczas nabytych praw uczestników Konkursu.

 

 • 8. Postępowanie reklamacyjne.
 1. Reklamacje  dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z  uzasadnieniem do Organizatora na adres: Alicja Kido ul. Eugeniusza Romera 10/71, 02-784 Warszawa z dopiskiem "Konkurs #urodzinywFurorze". Reklamacje należy składać w terminie 14 dni od daty opublikowania Laureatów listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Nadesłane reklamacje rozpatrywać będzie Komisja w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na  adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.
 • 9. Ochrona danych osobowych i postanowienia końcowe
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Dane osobowe Laureatów Konkursu w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail zostaną przekazane do Organizatora w celu przekazania nagród Laureatom.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności na zasadach przewidzianych ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Podanie danych osobowych, ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem niezbędnym do przekazania Nagrody. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w trybie i na zasadach przewidzianych w przepisach prawa.
 5. Dane osobowe Laureatów Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora tylko i wyłącznie dla celów Konkursu, w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w celu przekazania im Nagrody i jej rozliczenia.
 6. Przetwarzanie danych osobowych Laureatów przez Organizatora na potrzeby Konkursu ma charakter doraźny.
 7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających w szczególności z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym nieprzestrzegania zasad Regulaminu Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć daną osobę z Konkursu.
 8. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540).
 9. Regulamin obowiązuje od 24.08.2023 r.